ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Περιγραφή
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
Ώρα
Συνοδευτικά Κείμενα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την "παροχή Υπηρεσιών Α) υποστήριξης (προληπτικής συντήρησης) υλικού πληροφορικής με επιτόπια παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και Β) έκτακτης υποστήριξης» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (18.352,00€ συμπ. ΦΠΑ)

14/02/2018 14:00 μμ  

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών ΓΝΚ τηλ. 26613 60641